top of page
דברי רפאל
העולם המלאכי בעידן האוויר

 

19 מפגשי לימוד המבוססים על תקשורים של זאב אבירז.

 

 

התפתחות העולם המלאכי

ההיסטוריה הקוסמית של יצירת המלאכים ככלי מחקר עבור הבריאה.
היווצרות אוגדות המלאכים - מלאכי העליון.
מלחמות המלאכים בבריאה.
המלאכים שנפלו – סיפורם של המלאכים שכשלו.

המלאכים בשרות האנושות

+  השימוש במערכת המלאכית לרווחת האנושות ולתמיכה בתסריטים.
+  תפקידו של המלאך השומר הצמוד לכל אדם.
+  תפקידו של מלאך המוות.
+  רפואה מלאכית – מהי ואיך היא פועלת. 
+  תפקיד המלאכים ביצירה וגילוי משאבי הטבע, מזון וחומרים חדשניים.

תקשור עם מלאכים

פיתוח התקשורת עם העולם המלאכי שהוסב לתדרי אוויר.
ההבדל בין תקשורת חתומה מראש לתקשורת שנבחרה במהלך החיים. 
בקשות ממלאכים – כלי לבקשת עזרה מהעולם המלאכי לתמיכה בהתפתחו
ת.

עלות: 100 ש"ח עבור כל מפגש לימוד190 ש"ח עבור חומר הלימוד 

המפגשים ב ZOOM

bottom of page